mocsztuka

OTWARTE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA

Spotkanie Stowarzyszenia MOCSZTUKA w miejscach różnych

Spotkanie 10 kwietnia 2014

Głównym wnioskiem spotkania (10 kwiecień 2014) Stowarzyszenia jest decyzja o podjęciu działań, których celem jest wyjście na zewnątrz z postulatami MocSztuka. Co do formy przyszłej aktywności nie podjęliśmy żadnej decyzji. Być może tak się stanie na następnym spotkaniu 8 maja 2014.

Relacja ze spotkanie 13 marca 2014

Podczas ostatniego spotkania Stowarzyszenia głównym tematem wokół którego toczyła się dyskusja, było pytanie o możliwość aktywnej formy uczestnictwa MocySztuka w przestrzeni publicznej. O co chodzi?

- Dotychczasowe spotkania pozwoliły nam dosyć dobrze poznać sytuację w jakiej znajdują się artyści i sztuka. Ponury stan sztuki i pozycji artystów jest oczywisty i jest jedną z przyczyn powstania Stowarzyszenia i postulatów przez niego zgłaszanych.

Zaczęliśmy się jednak mocno zastanawiać nad zmianą dynamiki naszego działania. Być może powinniśmy spróbować zorganizować jakieś wydarzenie w przestrzeni publicznej, które miałoby charakter działania „na tak”, z pozytywnym przesłaniem. Mogłaby to być na przykład; wystawa artystów popierających MocSztuka wraz prezentacją postulatów Stowarzyszenia, działanie happeningowe promujące postulaty Mocy, akcja o innym charakterze ale związana z takimi samymi intencjami.

W jakim celu?

- kapitał stowarzyszeń i związków budują ludzie i to co oni tworzą. W przypadku artystów sytuacja jest szczególna. Wielu z nas tworzy właściwie na przekór wszelkim okolicznościom. Bez ubezpieczeń, stałych dochodów oddajemy się bezinteresownej i bezsensownej, z wielu punktów widzenia, czynności. Taka postawa jest wartością samą w sobie. Informowanie o niej, pokazywanie, jest uszanowaniem tego co artyści robią i szansą na integrację środowiska. A właśnie brak środowiska jest największą słabością artystów.

- działania w przestrzeni publicznej dają możliwość poszerzenia kręgu odbiorców, budowania i różnicowania środowiska. Stają się szansą na upowszechnienie celów istnienia i działania Stowarzyszenia.

- działania takie są wreszcie sygnałem obecności twórców i perspektywą wywołania dyskusji nad warunkami w jakich oni egzystują. Mogą stać się powodem i pretekstem do publicznej dyskusji i możliwością uświadomienia władzom samorządowym i administracji państwowej stanu w jakim jest sztuka w naszej przestrzeni publicznej, a także co należy zmienić, aby sytuacja ta mogła ulec polepszeniu.

Prosimy o zastanowienie się nad celowością takich działań (wystaw, happeningów, akcji promujących cele Mocy) i nad ich ewentualnym charakterem (czyli, „jak”). Będzie to główny temat następnego spotkania (czwartek 10 kwietnia).